Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
sahypa_banner

Habarlar

Robotlarda umumy hereketlendirijiler näme?

16

Senagat robotlaryny ulanmak Hytaýdakydan has meşhur, iň irki robotlar meşhur iş ýerlerini çalyşýar.Robotlar önümçilikde we gurluşykda agyr tehnikalary işlemek ýa-da laboratoriýalarda howply himiki serişdeleri işlemek ýaly howply el işlerini we ýadaw işleri öz üstüne aldy.Köp robotlar esasan özbaşdak işläp bilerler we geljekde robotlar adamlar bilen hyzmatdaşlyk eder.

Awtomatiki gurnama amallaryny ýerine ýetirmek üçin bir ýa-da birnäçe bilelikdäki robot programmalary ulanylanda, çykdajylary azaltmak bilen önümçiligiň tizligini we hilini ýokarlandyryp bilersiňiz.Işgärleriňizi boşatmak we has köp gymmatly işleri ýerine ýetirmek üçin ygtybarly işläp we gaýtalanýan işleri öz üstüne alyp biler.Kiçijik, tertipsiz zatlary dolandyrmak ýaly prosesleri optimizirlemäge kömek edip bilertop nurbatysürüjiler, gurnamak we ýerleşdirmek.Ajaýyp köptaraplylygy we aňsat täzeden işlemegi aýratynlyklary.

Adamlar robotlary uzakdan dolandyranlarynda, robot elleri işleri aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilerler.Indi adam barmaklarynyň hereketini emeli eller bilen yzarlap we köpeldip bileris.

Köplenç robotlarda ulanylýan hereketlendirijiler üç görnüşi öz içine alýar: adaty DC hereketlendirijileri, sero hereketlendirijiler we basgançak hereketlendirijiler.

1. DC hereketlendirijisi diýlip atlandyrylýan aýlaw motorynyň DC elektrik energiýasy üçin DC hereketlendirijisi ýa-da giriş, biri-biriniň motoryny öwürmek üçin DC elektrik energiýasyna we mehaniki energiýasyna ýetip bilýär.Motor hökmünde hereket edende, elektrik energiýasyny mehaniki energiýa öwürýän DC hereketlendirijisi;generator hökmünde işlese, mehaniki energiýany elektrik energiýasyna öwürýän DC generatorydyr.

17

2. Servo hereketlendirijisine ýerine ýetiriji motor diýilýär, awtomatiki dolandyryş ulgamynda, kabul edilen elektrik signalyny motor süýşmesine burç süýşmesine ýa-da burç tizligine çykarmak üçin ýerine ýetiriji element hökmünde ulanylýar.Iki kategoriýa bölünýär: DC we AC servo motor.Esasy aýratynlygy, signal naprýa .eniýesi nol bolanda öz-özünden aýlanmazlygy we torkyň ýokarlanmagy bilen tizlik birmeňzeş tizlikde peselmegidir.

18

3. Basgançakly hereketlendiriji, elektrik impuls signalyny burça ýa-da öwürýän açyk aýlawly dolandyryş elementidirçyzyklysüýşmek.Artykmaç ýüklenmedik ýagdaýynda, hereketlendirijiniň tizligi, durmagyň ýagdaýy diňe impuls signalynyň ýygylygyna we impulslaryň sanyna bagly bolup, ýüküň üýtgemegine täsir etmeýär, ýagny impuls signalyny goşýar hereketlendiriji, hereketlendiriji basgançakdan öwrülýär.Munuň barlygyçyzyklygatnaşyk, ädim hereketlendirijisi bilen bilelikde diňe döwürleýin ýalňyşlyk we jemleýji ýalňyşlyk we beýleki aýratynlyklar ýok.Dolandyrmak üçin basgançakly hereketlendiriji bilen tizlik, pozisiýa we beýleki dolandyryş ulgamlaryny düzüň.

19
20

KGGBasgançakly motorWeTop/ Öňdebaryjy nurbatDaşarky birleşmeÇyzykly hereketlendirijiŞahyň üsti bilenBurawStepper Motor Çyzykly hereketlendiriji

Täze başlanlar, adatça, mikro gözegçilik ediji dolandyryş motory hakda köp zat bilmeýärler, başlangyç mikro gözegçilik ediji çykyş PWM signalyny dolandyrmak üçin ulanyp bilerDC motorwe mundan beýläk gözegçilik etmäge synanyşyp bilerbasgançakhas ýokary gözegçilik takyklygy üçin.Awtoulagyň hereketlendirijisi üçin, umuman, saýlap bilersiňizDC hereketlendirijileri or ädim hereketlendirijileri, weservo hereketlendirijilerköplenç takyk aýlaw burçuny almak üçin robot golunda ulanylýar.

21

Iş wagty: 11-2022-nji oktýabr