Welcome to the website of Shanghai KGG Robot Co., Ltd.
Zawod gezelenji

Biz hakda

Biz kim

IMG_3679

Şanhaý KGG Robots Co., Ltd. 2008-nji ýylda döredildi we biz Hytaýda çyzykly hereket komponentleriniň öňdebaryjy öndürijisi we paýlaýjysy.Esasanam nurbatlaryň we çyzykly hereketlendirijileriň kiçi göwrümi.“KGG” markamyz “Nou-hau”, “Ajaýyp hil” we “Gowy baha” diýmekdir we zawodymyz Hytaýyň iň ösen şäherinde ýerleşýär: Iň oňat enjamlar we çylşyrymly tehnologiýalar bilen, Şanhaý ýokary hilli gözegçilik ulgamy .Biziň maksadymyz, dünýäde öňdebaryjy bahaly çyzykly hereket komponentlerini üpjün etmek.

17 ýyl bäri geçiriji bölekler bilen üpjün ediji bolup işleýäris we müşderileriň eýeçiligindäki awtomatlaşdyryş enjamlarynyň dürli-dürli bolýandygyna düşünýäris.Esasy önümçilik geçirişiniň esasy komponenti hökmünde göwrümi, agramy, birligi gaýtadan işlemegiň kuwwaty, hereket tizligi, işiň tizlenmegi we gözegçilik usuly müşderiniň pudagyna, önümçilik görnüşine we önümçilik prosesine baglylykda üýtgeýär.Installhli görnüşli gurnamalaryň, enjamlaryň we dürli görnüşli sürüjileriň dolandyryjylarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin her ýyl täzelikleri ösdürmeli.Bu ösüş taslamalarynyň hemmesi esasy gözleg we tehniki toparymyza bil baglaýar, şonuň üçin maksatlarymyza ýetmek üçin esasy tehniki toparymyzy yzygiderli maýa goýmaly we giňeltmeli.

Soňky 17 ýylda KGG hemişe bazar isleginiň öň hatarynda durýar, öz-özüňi synag we synag arkaly täze geçiriji komponentleri ösdürmäge maýa goýduk we her ýyl dürli täze önümleri öndürip bildik.Mundan başga-da, önümiň dizaýnyna müşderiniň tehniki talaplaryna ýetmek üçin, müşderilere ulanylyş maksadyna we daşky gurşawa laýyklykda bäsdeşlige ukyply we ýokary bahaly dürli modelleri hödürleýäris.Şeýlelik bilen, "Dünýäde 1-nji kiçi senagat robotlaryny öndüriji" bolmak maksadyna yzygiderli öňe gidişlik edýäris.

IMG_3689

KGG-de önüm tehnologiýasy gözleg we ösüş merkezi bar, ussat dizaýn we ösüş topary, şeýle hem dolandyryş topary bar.Önüm synagyny, hil dolandyryşyny we satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny ösdürdik.Specialörite awtomatiki önümçilik enjamlaryny yzygiderli ornaşdyryň, ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny berk ornaşdyryň we kärhananyň standartlaşdyrylan we prosessual dolandyryşyny üpjün ediň.

Biz näme edýäris

KGG nurbat hereketlendiriji komponentlerini, integral modul slaýdlaryny, çyzykly hereketlendirijileri we şuňa meňzeş esbaplary işläp düzmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşendir.Ulanylýan ýerler 3C elektronika, litiý batareýalary, gün energiýasy, ýarymgeçirijiler, biotehnologiýa, lukmançylyk, awtoulaglar we beýleki pudaklarda işlemek, geçirmek, örtmek, synag, kesmek we beýleki pudaklary öz içine alýar.13 önüm we tehnologiýa milli patent aldy.

Bu ýyllarda tejribe toplanylandan soň, sero modullarynyň işinde we gurluşynda yzygiderli täzelikler we üstünlikler gazandyk, şol bir wagtyň özünde adamzat we amatlylygy göz öňünde tutup, garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bilen slaýder modulyna gözegçilik ulgamyna köp ýyllyk tejribe topladyk. .

Toparyň dowamy

Öňdebaryjy topar: Geçiriş pudagynda 17 ýyl tejribe.

17 ýyl

Iş topary:“TO B” raýat harytlaryny serhetaşa satmakda 15 ýyl tejribe, “Amazon”, “ebay”, “Walmart”, resmi web sahypasy, “FaceBook”, “YouTube” ýaly 5 ýyllyk TO C satuw platformasy tejribesi.

15 ýyl

Tehniki topar:Geçiriji komponentlerde 20 ýyllyk tehniki tejribe

20 ýyl

Zawodymyz

IMG_39142
IMG_3685
IMG_3696
IMG_3898
IMG_3899
IMG_3901

Müşderilerimiziň käbiri

  • huoban5
  • huoban1
  • huoban2
  • huoban3
  • huoban4