Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
Senagat ösüşi

Senagat ösüşi

Senagat amaly

Lukmançylyk we laboratoriýa awtomatizasiýasy

KGG lukmançylyk enjamlary we laboratoriýa awtomatizasiýasy üçin herekete gözegçilik komponentleriniň giň görnüşini hödürleýär.Lukmançylyk enjamlaryny gowulandyrýan we hassanyň tejribesini ýokarlandyrýan çözgütleri taýýarlamaga çalyşýarys.

Hereket dolandyryş çözgütlerimiziň dizaýnyňyz bilen nähili işlejekdigini görmek üçin haýyş edýärisbilen habarlaşyňBu gün.

Ondarymgeçiriji öndürmek we gaplamak

Lityum we fotowoltaik täze energiýa

Wizual barlag

KGG görüş barlagynyň takyklygyny, tizligini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin iň häzirki zaman hereket dolandyryş çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

Herekete gözegçilik tehnologiýamyz barada has giňişleýin maglumat üçin şu gün bize ýüz tutuň.

Awtomatlaşdyrylan enjamlar

Şahsy programmaňyzyň zerurlyklaryna baglylykda, KGG-de umumy awtomatlaşdyryş üçin zerur hereket dolandyryş ulgamlary we komponentleri bar.Bu ulgamlary ulanyp, öndürijiligi ýokarlandyrmak bilen has täsirli, ýalňyşsyz we has ygtybarly desgany saklap bilersiňiz.

Hereket dolandyryş önümlerimiz hakda has giňişleýin öwrenmek we programmaňyz üçin dogry çözgüt tapmak isleseňiz, e-poçta iberiňamanda@kgg-robot.com .

3C Elektron enjamlary öndürmek

Senagatyň geljekki ösüşi

jaň merkezi-3366790

• Çig mal bilen üpjünçilik 2020-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri gaty kyn we bahasy birden ýokarlandy.2021-nji ýylyň birinji ýarymynda ýeňilleşmedi, hatda dartgynlygy çaltlaşdyrdy, aşaky müşderileriň ätiýaçlyklaryny gorkuzmagyna sebäp boldy.Bu ýagdaý 2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda dowam eder. Aýlyk görkezijiler gaty görnüp dur.Thisylyň birinji ýarymynda awtomatlaşdyryş bazarynyň ýokary ösüş depgininiň esasy sebäplerinden biri.

• Daşary ýurt awtomatlaşdyryş öndürijileri dürli derejedäki üpjünçilik ýetmezçiligini başdan geçirýärler we gowşuryş möhleti 1 hepdeden 2 hepdeden 3 aýa çenli uzaldyldy.Manufacterli öndürijiler birneme çeýe we öňdebaryjy öndürijiler esasy komponentleri öňünden taýýarladylar.Firstylyň birinji ýarymynda üpjünçilik birneme rahat boldy we kiçi we orta göwrümli ýerli öndürijiler kem-kemden esasy komponentleriň içerki üpjün edijilerine geçip başladylar.Şonuň üçin iberiş nukdaýnazaryndan daşary ýurt kompaniýalaryndan ep-esli gowudyr.

• 2021-nji ýylyň ikinji ýarymyna sabyrsyzlyk bilen garaşýan, aşaky müşderileriň howsala saklanmagy ýeňilleşer we müşderiler kem-kemden has rasionallaşarlar.Sanjymlary beýleki ýurtlarda yzygiderli sanjym etmek bilen, ýylyň ikinji ýarymynda ykdysady täzeden başlamak, halkara söwda gurşawynyň ýaramazlaşmagy sebäpli ýokary ähtimallyk hadysasyna öwrüldi, daşary ýurt sargytlarynyň Hytaýa gaýdyp gelmegi tendensiýasy haýallaşar.Tebigy betbagtçylyklar, uruşlar we saglyk adatdan daşary ýagdaýlar ýaly gözegçilik edip bolmaýan beýleki faktorlar, Hytaýyň ykdysadyýetine içerki epidemiýalar, tebigy betbagtçylyklar we awtomatlaşdyryş pudagynyň esasy bölekleriniň üpjün edilmegine gönüden-göni sebäp bolýan daşary ýurt epidemiýa tendensiýalary ýaly käbir töwekgelçilikleri döredýär.Aşakdaky pudaklara awtomatlaşdyrma maýa goýumlary haýallady we ş.m .;global ýarymgeçiriji ýetmezçiliginiň 2022-nji ýylyň birinji ýarymyna çenli dowam etjekdigine garaşýarys. 2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda çip öndürijileriniň kuwwatynyň kem-kemden boşadylmagy bilen bazar üpjünçiligi kem-kemden gowşar.

Hytaý Geçiriş Ulgamynyň gözleg hasabatyna görä, geljekde awtomatlaşdyrmagyň umumy bazary 2022-nji ýylda 300 milliard, 8 göterim ýokarlanar we OEM awtomatlaşdyryş bazary hem 100 milliarddan geçer.(Diňe esasy enjamlaryň takyk masştaby, ýokary takyklyk bazary, bazary eýelemek üçin ýokary hilli, ýokary takyklyk, tygşytly we çalt iberiş komponentleriniň eksportyna garaşýar.

2021-nji ýylyň birinji ýarymynda awtomatlaşdyryş bazarynyň umumy göwrümi 152,9 milliard ýuana, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 26,9% ýokarlandy;birinji çärýekde awtomatlaşdyryş bazary 75,3 milliard ýuana deň boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 41% ýokarlandy;ikinji çärýekde awtomatlaşdyryş bazarynyň göwrümi 77,6 milliard ýuana deň boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15% ýokarlandy.Firstylyň birinji ýarymynda güýçli ösüşden soň, 2021-nji ýylyň ikinji ýarymynda awtomatlaşdyryş bazarynyň göwrüminiň 137,1 milliard ýuana ýetjekdigi çak edilýär, bu bolsa geçen ýylyň ikinji ýarymy bilen deňeşdirilende 6% ýokarlanýar. ýyl;optimistik çaklama, 2021-nji ýylyň ikinji ýarymynda awtomatlaşdyryş bazarynyň göwrümi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 142,7 milliard ýuana ýeter.Firstylyň birinji ýarymynda bazaryň göwrümi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 10% ýokarlandy.

Daşary söwda tendensiýa garşy ösýär we daşary ýurda garaşlylyk henizem ýokary

• Hytaýyň daşary söwda importy we eksporty durnukly we gowulaşýar.2021-nji ýylyň birinji ýarymynda Hytaýyň haryt söwdasynyň umumy import we eksport gymmaty 18.07 trillion ýuana deň bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 27,1% ýokarlandy.Şolaryň arasynda eksport 28,1% artmak bilen 9,85 trillion ýuan boldy;import 8,22 trillion ýuan bolup, 25,9% ýokarlandy.Harytlardaky söwdanyň import we eksport ösüş depgini aşakdaky aýratynlyklara eýedir: esasy söwda hyzmatdaşlarynyň importy we eksporty gowy ösüş depginine eýe;hususy kärhanalaryň esasy güýjüniň ýagdaýy berkidildi;mehaniki we elektrik önümleriniň eksportynyň paýy ýokarlandy.Umuman aýdanyňda, ýylyň birinji ýarymynda Hytaýyň daşary söwdasy çalt ösüş depgini bilen 2020-nji ýylyň ikinji ýarymynda oňat depgini dowam etdirdi we ýylyň dowamynda daşary söwdanyň mukdaryny yzygiderli gowulaşdyrmak üçin oňat esas döretdi.

• Söwda gurluşy nukdaýnazaryndan, Hytaýyň eksportynda esasy önümleriň paýy kiçelip, senagat önümleriniň eksport paýy artýan hem bolsa, Hytaýyň eksporty esasan esasy önümçilik önümleri, enjam öndürýän enjamlar, ýokary tehnologiýaly önümler import kwotasy henizem ýokary, gurluş deňsizligi ýagdaýy henizem görnükli.(Bu, status-kony üýtgetmek üçin bir pursat)

SATYlandan soň HYZMAT