Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
sahypa_banner

Çyzykly hereketlendiriji


 • HSRA ýokary otly elektrik silindri

  HSRA ýokary otly elektrik silindri

  Täze mehaniki we elektrik integrasiýa önümi hökmünde HSRA servo elektrik silindri daşky gurşawyň temperaturasyna aňsat täsir etmeýär we pes temperaturada, ýokary temperaturada, ýagyşda ulanylyp bilner Gar ýaly agyr şertlerde kadaly işläp biler we gorag derejesi bolup biler IP66-a ýetiň.Elektrik silindri, köp çylşyrymly mehaniki gurluşlary tygşytlaýan takyk top nurbady ýa-da planeta rolikli nurbat ýaly takyk geçiriş komponentlerini kabul edýär we geçiriş netijeliligi ep-esli ýokarlandy.

 • PT üýtgeýän meýdança slaýdy

  PT üýtgeýän meýdança slaýdy

  PT ariable slaýd stoly dört modelde bar, adam sagadyny we gurnamasyny azaldýan, saklamak we ýygnamak aňsat bolan kiçi we ýeňil dizaýn.Islendik aralykda zatlary üýtgetmek üçin, köp nokatly geçirmek, şol bir wagtyň özünde deň ýa-da deň däl saýlamak we paletlere / konweýer kemerlerine / gutularyna we synag gurallaryna we ş.m. ýerleşdirmek üçin ulanylyp bilner.

 • ZR ok hereketlendirijisi

  ZR ok hereketlendirijisi

  ZR ok hereketlendirijisi gönüden-göni hereketlendiriji görnüş bolup, içi boş hereketlendiriji top nurbatyny we şar görnüşli hozy gönüden-göni sürýär, netijede ykjam görnüşe eýe bolýar.Z-ok hereketlendirijisi, çyzykly herekete ýetmek üçin top nurbat hozy aýlamak üçin herekete getirilýär, bu ýerde süýümli hoz nurbat şahasy üçin duralga we ýol görkeziji bolup hyzmat edýär.

 • RCP seriýasy Doly ýapylan motor integrirlenen ýeke ok hereketlendirijisi

  Doly ýapylan ýeke ok hereketlendirijisi

  KGG-iň täze nesli doly ýapyk hereketlendiriji integral ýeke okly hereketlendirijiler, esasan, top nurbatlaryny we çyzykly gollanmalary birleşdirýän modul dizaýnyna esaslanýar, şeýlelik bilen ýokary takyklyk, çalt gurnama opsiýalary, ýokary berklik, kiçi göwrüm we giňişlik tygşytlaýyş aýratynlyklaryny hödürleýär.Driveokary takyklykly nurbatlar sürüjiniň gurluşy hökmünde we optimal dizaýn edilen U-relsler takyklygy we berkligi üpjün etmek üçin gollanma mehanizmi hökmünde ulanylýar.Müşderiniň gorizontal we wertikal ýük gurnamasyny kanagatlandyrmak bilen bir hatarda, müşderiniň talap edýän giňişligini we wagtyny ep-esli azaldyp bilýän we köp oklar bilen bilelikde ulanyp boljak awtomatlaşdyryş bazary üçin iň oňat saýlawdyr.

 • KGX ýokary berklik çyzykly hereketlendiriji

  KGX ýokary berklik çyzykly hereketlendiriji

  Bu seriýa nurbatly, kiçi, ýeňil we ýokary berklik aýratynlyklary.Bu etapda bölejikleriň girmeginiň ýa-da çykmagynyň öňüni almak üçin poslamaýan polat örtük zolagy bilen enjamlaşdyrylan motorly hereketlendiriji şar moduly bar.

 • HST Gurlan ýol görkeziji çyzykly hereketlendiriji

  HST Gurlan ýol görkeziji çyzykly hereketlendiriji

  Bu seriýa doly ýapyk, kiçi, ýeňil we ýokary berklik aýratynlyklary bilen nurbat bilen dolandyrylýar.Bu etapda bölejikleriň girmeginiň ýa-da çykmagynyň öňüni almak üçin poslamaýan polatdan ýasalan zolak bilen enjamlaşdyrylan motorly toplar topary moduly bar.