Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.

Önümler


 • HSRA ýokary otly elektrik silindri

  HSRA ýokary otly elektrik silindri

  Täze mehaniki we elektrik integrasiýa önümi hökmünde HSRA servo elektrik silindri daşky gurşawyň temperaturasyna aňsat täsir etmeýär we pes temperaturada, ýokary temperaturada, ýagyşda ulanylyp bilner Gar ýaly agyr şertlerde kadaly işläp biler we gorag derejesi bolup biler IP66-a ýetiň.Elektrik silindri, köp çylşyrymly mehaniki gurluşlary tygşytlaýan takyk top nurbady ýa-da planeta rolikli nurbat ýaly takyk geçiriş komponentlerini kabul edýär we geçiriş netijeliligi ep-esli ýokarlandy.

 • KGG GLR Çyzykly hereketi takyk top nurbady, enjam ýasamak üçin ölçeg sapaklary

  GLR seriýasynyň takyklyk derejesi (metrik sapakly ýekeje hoz şar nurbaty) C5, Ct7 we Ct10 (JIS B 1192-3) esaslanýar.Takyklyk derejesine görä, eksenel oýun 0.005 (eloükleme: C5), 0.02 (Ct7) we 0.05mm ýa-da ondanam pes (Ct10).S55C (induksiýa gatylaşdyrma), nurbat materialy SCM415H (karburizasiýa we gatylaşdyrmak) GLR seriýasy (metrik sapakly ýeke hoz şar nurbaty), top nurbasynyň üstki gatylygy HRC58 ýa-da has ýokary.GLR seriýalynyň ahyrky görnüşi (ýekeje hoz şnur wi ...
 • PT üýtgeýän meýdança slaýdy

  PT üýtgeýän meýdança slaýdy

  PT ariable slaýd stoly dört modelde bar, adam sagadyny we gurnamasyny azaldýan, saklamak we ýygnamak aňsat bolan kiçi we ýeňil dizaýn.Islendik aralykda zatlary üýtgetmek üçin, köp nokatly geçirmek, şol bir wagtyň özünde deň ýa-da deň däl saýlamak we paletlere / konweýer kemerlerine / gutularyna we synag gurallaryna we ş.m. ýerleşdirmek üçin ulanylyp bilner.

 • ZR ok hereketlendirijisi

  ZR ok hereketlendirijisi

  ZR ok hereketlendirijisi gönüden-göni hereketlendiriji görnüş bolup, içi boş hereketlendiriji top nurbatyny we şar görnüşli hozy gönüden-göni sürýär, netijede ykjam görnüşe eýe bolýar.Z-ok hereketlendirijisi, çyzykly herekete ýetmek üçin top nurbat hozy aýlamak üçin herekete getirilýär, bu ýerde süýümli hoz nurbat şahasy üçin duralga we ýol görkeziji bolup hyzmat edýär.

 • RCP seriýasy Doly ýapylan motor integrirlenen ýeke ok hereketlendirijisi

  Doly ýapylan ýeke ok hereketlendirijisi

  KGG-iň täze nesli doly ýapyk hereketlendiriji integral ýeke okly hereketlendirijiler, esasan, top nurbatlaryny we çyzykly gollanmalary birleşdirýän modul dizaýnyna esaslanýar, şeýlelik bilen ýokary takyklyk, çalt gurnama opsiýalary, ýokary berklik, kiçi göwrüm we giňişlik tygşytlaýyş aýratynlyklaryny hödürleýär.Driveokary takyklykly nurbatlar sürüjiniň gurluşy hökmünde we optimal dizaýn edilen U-relsler takyklygy we berkligi üpjün etmek üçin gollanma mehanizmi hökmünde ulanylýar.Müşderiniň gorizontal we wertikal ýük gurnamasyny kanagatlandyrmak bilen bir hatarda, müşderiniň talap edýän giňişligini we wagtyny ep-esli azaldyp bilýän we köp oklar bilen bilelikde ulanyp boljak awtomatlaşdyryş bazary üçin iň oňat saýlawdyr.

 • Top spline bilen ýokary gurşunly ýokary takyklyk çydamly top nurbatlary

  Top bölekleri bilen top nurbatlary

  KGG gibrid, ykjam we ýeňil ünsi jemledi.“Ball Spline” bilen top nurbatlary “Ball Screw Shaft” -da gaýtadan işlenýär, bu çyzykly we aýlawly hereket etmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, howa sorujy funksiýa içi boşluk arkaly elýeterlidir.

 • Gowy süýşmek aýratynlyklary bilen plastmas hoz gurşun nurbady

  Plastiki hozlar bilen gurşun nurbaty

  Bu seriýa poslamaýan şah bilen plastiki hozuň kombinasiýasy bilen gowy poslama garşylygy bar.Elýeterli baha we ýeňil ýükli ulag üçin amatly.

 • Miniatýura çydamly ýokary gurşun we ýokary tizlikli takyk top nurbaty

  Takyk top nurbaty

  KGG takyk ýer şar nurbatlary, nurbat şpiliniň üweýiş prosesi arkaly ýasalýar.Takyk ýer şarlary ekipa .lary ýokary ýerleşiş takyklygyny we gaýtalanmagyny, rahat hereketini we uzak ömrüni üpjün edýär.Bu ýokary netijeli top nurbatlary dürli programmalar üçin ajaýyp çözgütdir.

123Indiki>>> Sahypa 1/3