Welcome to the website of Shanghai KGG Robot Co., Ltd.

Önümler


 • Miniatýura çydamly ýokary gurşun we ýokary tizlikli takyk top nurbaty

  Takyk top nurbaty

  KGG takyk ýer şar nurbatlary, nurbat şpiliniň üweýiş prosesi arkaly ýasalýar.Takyk ýer şarlary ekipa .lary ýokary ýerleşiş takyklygyny we gaýtalanmagyny, rahat hereketini we uzak ömrüni üpjün edýär.Bu ýokary netijeli top nurbatlary dürli programmalar üçin ajaýyp çözgütdir.

 • Poslamaýan ogurlyk Leadokary gurşunly togalanan top nurbady

  Aýlanan top nurbaty

  Aýlanan we ýer şar nurbadynyň arasyndaky esasy tapawutlar önümçilik prosesi, gurşun ýalňyşlygyny kesgitlemek we geometrik çydamlylykdyr.KGG togalanan şkaflar, üweýiş ýerine derek nurbat şpilkasynyň togalanmagy arkaly ýasalýar.Aýlanan top nurbatlary çalt üpjün edilip bilinýän süýşmegi we pes sürtülmäni üpjün edýärhas pes önümçilik bahasy bilen.

 • Leadokary gurşun Top Spline bilen ýokary takyklykly çydamly top nurbatlary

  Top bölekleri bilen top nurbatlary

  KGG gibrid, ykjam we ýeňil ünsi jemledi.“Ball Spline” bilen top nurbatlary “Ball Screw Shaft” -da gaýtadan işlenýär, bu çyzykly we aýlawly hereket etmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, howa siňdiriş funksiýasy çukur çukurynyň üsti bilen elýeterlidir.

 • Planeta we aýlanylýan rolik sütün nurbady

  Planeta we aýlanylýan rolik sütün nurbady

  Iň ýokary netijelilik hereketi (hatda ýalpak gurşun dizaýnlarynda-da).Örän ýokary ölçegli uly ýükleri göterýän köp sanly aragatnaşyk nokatlary.Ownuk eksenel hereket (hatda gaty çuň gurşunly hem bolsa).Has çalt tizlenme bilen ýokary aýlaw tizligi (ýaramaz täsirleri ýok).Iň ygtybarly nurbat çözgüdi.Iň ýokary öndürijilikli has ýokary çykdajy.

 • Gowy süýşmek häsiýetleri bolan plastik hoz gurşun nurbady

  Plastiki hozlar bilen gurşun nurbaty

  Bu seriýa poslamaýan şah bilen plastiki hozuň kombinasiýasy bilen gowy poslama garşylygy bar.Elýeterli baha we ýeňil ýükli ulag üçin amatly.

 • Basgançakly motor we top / öňdebaryjy nurbat Daşarky kombinasiýa çyzykly herekete getiriji we wilkaly nurbat basgançakly motor çyzykly hereketlendiriji

  Top nurbatynyň görnüşi / Öňdebaryjy nurbat görnüşi Daşarky we ýesir bolmaýan nurbat basgançakly hereketlendiriji çyzykly hereketlendiriji

  Baglanyşygy ýok etmek üçin basgançakly hereketlendiriji we top nurbatlaryny / gurşun nurbatlaryny birleşdirýän ýokary öndürijilikli hereketlendiriji bölümler.Basgançakly motor göni nurbat / gurşun nurbatynyň ujuna oturdylýar we hereketlendiriji motor rotoryny emele getirmek üçin iň oňat gurulýar, bu ýitirilen hereketi azaldýar.Baglanyşygy ýok etmek we umumy uzynlygyň ykjam dizaýnyna ýetip bolýar.

 • Pes sürtülme Pes ses pes yrgyldy Çuňňur çukur topy

  Çuňňur çukur topy

  Çuňňur çukur podşipnikleri onlarça ýyl bäri köp pudaklarda giňden ulanylýar.Rulmanlaryň her içki we daşarky halkasynda radial we eksenel ýükleri ýa-da ikisiniň kombinasiýalaryny saklamaga mümkinçilik berýän çuňňur çukur emele gelýär.Öňdebaryjy çuňňur çukur top öndürýän zawod hökmünde KGG Bearings bu görnüşli rulmany taslamakda we öndürmekde baý tejribä eýedir.

 • Burçly aragatnaşyk podşipnikleri

  Burçly aragatnaşyk podşipnikleri

  ACBB, burç kontakt top rulmanlarynyň gysgaldylyşy.Dürli kontakt burçlary bilen has ýokary eksenel ýük indi gowy ideg edilip bilner.KGG standart top podşipnikleri, maşyn gurallarynyň esasy pyçaklary ýaly ýokary işleýiş takyklygy programmalary üçin ajaýyp çözgütdir.

12Indiki>>> Sahypa 1/2