Welcome to the website of Shanghai KGG Robot Co., Ltd.
sahypa_banner

Habarlar

Top nurbat programmalary

Top nurbaty näme?

Top nurbady, aýlaw hereketini 98% netijelilik bilen çyzykly herekete öwürýän mehaniki enjamyň bir görnüşidir.Munuň üçin top nurbaty, aýlanýan top mehanizmini ulanýar, şar rulmanlary nurbat şahasy bilen hozuň arasyndaky sapakly şaha boýunça hereket edýär.

Top nurbatlary, içerki sürtülme bilen ýokary zyňylýan ýükleri ulanmak ýa-da garşy durmak üçin niýetlenendir.

Top podşipnikleri hoz bilen nurbatyň arasyndaky sürtülmäni aradan aýyrmak we ýokary netijelilik, ýük göterijiligi we ýerleşiş takyklygy üçin ulanylýar.

1

Top nurbat programmalary

Top nurbatlary ýokary öndürijilikli maşyn gurallary ýa-da lukmançylyk enjamlary ýaly gaty näzik we duýgur programmalar ýaly ekstremal şertlerde amatlydyr.

Top nurbatlary, adatça, aşakdaky elementler zerur bolan programmalara laýyk gelýär:

 • Effokary netijelilik
 • Moumşak hereket we işlemek
 • Accokary takyklyk
 • Preokary takyklyk
 • Uzak dowamly ýa-da ýokary tizlikli hereket

Top nurbatlary üçin käbir aýratyn programmalar;

Elektrik ulaglary- umumy gidrawlik ulgamyny çalyşmak üçin top nurbaty ulanylyp bilner.

Windel turbinalary- top nurbatlary pyçak meýdançasynda we ugrukdyryjy ýagdaýda ulanylýar.

Gün panelleri- top nurbatlary iki ýa-da üç ok hereketini üpjün etmäge kömek edýär.

Gidro elektrik stansiýalary- derwezeleri dolandyrmak üçin top nurbatlary ulanylýar.

Motorly gözleg tablisalary- berlen programma üçin tablisalaryň islenýän ýerine ýetmäge kömek edýän mehanizmiň içinde top nurbady ulanylar.

Litografiýa enjamlary- top nurbatlary mikroskopik integral zynjyrlarda basgançakly fotolitografiýa maşynlarynyň içinde ulanylýar.

Awtoulag güýji dolandyryş ulgamlary- şar nurbatlary awtomatiki dolandyryş ulgamlarynda ulanylýar.

2

Top nurbadynyň artykmaçlyklary

Olary saýlanan programmalar üçin amatly etmek üçin top nurbatlary aşakdaky artykmaçlyklara eýedir;

 • Efficiencyokary täsirli - az tork talap edýär we islendik alternatiw enjamdan has kiçi.
 • Örän takyk - bu, köp programmalar üçin islenýän ýokary pozisiýaly takyklygy we gaýtalanmagy teklip edip biljekdigini aňladýar.
 • Pes sürtülme - bu olara beýleki wariantlara garanyňda has pes temperaturada işlemäge mümkinçilik berýär.
 • Düzedişler - ýüklemäni köpeltmek ýa-da peseltmek üçin düzedip bolýar.
 • Uzak ömür - çalyşmagyň zerurlygy beýleki alternatiwalar bilen deňeşdirilende has pesdir.
 • Dürli nurbat diametrlerinde bar - Heason-da 4mm-den 80mm-a çenli hödürläp bileris

Top nurbatlaryKGG roboty

Biziňkitop nurbatlarydoly görnüşinde elýeterlidir

 • Diametrler
 • Gurşun we top hozy konfigurasiýalary.
 • Öňünden ýüklenen ýa-da öňünden ýüklenmedik görnüşler.

Biziň hemmämiztop nurbatlarysenagat standartyna laýyklykda öndürilýär we ýokary takyklygy we gaýtalanmagy üpjün edýär.

Doly görnüşimize göz aýlaňweb nurbatlarymyzdaky şnurlar(www.kggfa.com) For more information or to discuss your application please contact us at amanda@kgg-robot.com.


Iş wagty: Iýun-11-2022