Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
sahypa_banner

Habarlar

Top nurbadyny göteriji enjamlarda ulanmak

2

Top nurbatygöteriji nurbatdan, hozdan, polat topdan, deslapky basylýan bölekden, sement köpçülikleýin maşyn tersine, tozan ýygnaýjydan, top gaz süzgüçli nurbadyň wezipesi aýlaw hereketini çyzykly herekete öwürmekden ybarat,top nurbatygöteriji her sikl ýapylmagy üçin sütün diýilýär, her top sikliniň ýapylmagyndaky gurşun sanyna aýlaw diýilýär.Bähli nurbathoz, polat topuň aýlanyş usulyna görä egilen turba görnüşine, aýlanyş görnüşine, ahyrky gapagyna bölünip bilner .Bu üç aýlawyň aýratynlyklarytop nurbatyjaklarda nurbat şnury bilen nurbat hozy arasynda köp top bar, şonuň üçin ýokary herekete eýe bolup bilerler.

3
4

Top nurbatygöteriji basyş goşup biler, sebäbi basyş eksenel arassalaýyş enjamyny otrisatel bahalara öwrüp, soňra has berkligi alyp biler,top nurbatymehaniki enjamlary hakyky ulanmakda topa basyş goşmak bilen göteriji.Bähli nurbatHereketiň ýokary netijeliligi sebäpli ýokary tizlikli iýmit gazanyp bilersiňiz. Dürli ulanyşlara uýgunlaşmak, standartlaşdyrylan önümleriň köp görnüşini üpjün etmek üçin ähli nurbat podşipnikleri. Top nurbaty maşyn gurallarynda giňden ulanylýar, top aýlanyş usuly bar aýlanyş geçirijiniň görnüşi, aýlanyş görnüşi, ahyrky gapak görnüşi, basyşdan öňki usulda basyşdan öňki goşa hoz usuly, birneme basyşdan öňki usul, kesgitlenen basyşdan öňki basyş bar.Top nurbady göteriji, sürmek üçin gurçuk tersini ulanýan takyk göteriji bölekdirtop nurbatygötermek üçin ýokary, ýokary geçirijilik netijeliligi, kiçi göwrümli, amatly gözegçilik we rahat hereket etmek ýaly artykmaçlyklary bar.Sahna götermek, radar antennany götermek mehanizmi, raketa, artilleriýa atyjy we gurluşyk lukmançylygy pudagynda giňden ulanylýar.

5
6
7

Top nurbatyesasan ulanmak işinde göterijitop nurbatygötermek boýunça orunbasar, şnur nurbadynyň öz-özüni gulplamak funksiýasy ýok, güýç çeşmesi ýitirilende dik göteriş geçiriş ulgamy üçin ulanylýar, tersine hereket döreder, şonuň üçin gulplama ýetmek üçin öz-özüni gulplaýan gurçuk dişli enjamyny ulanyp, nurbat göteriji , nurbat gaçanda zatlary götermezlik üçin.Top nurbatlary, inedördül guty jaýy üçin top nurbaty bilen enjamlaşdyrylan, top nurbady ýokary geçirijilik netijeliligi, ýokary takyklyk we uzak ömür ýaly köp artykmaçlyga eýedir.Top nurbatly nurbat önümleriniň ömri, esasan, nurbat we gurçuk dişli we beýleki bölekleriň ömri bilen kesgitlenýär;esasan top nurbatynyň ömrüni kalibrleýäris, gurçuk enjamlary könelmegine we ýyrtylmagyna sezewar bolar, ýöne ömri, adatça, nurbatdan has uzyn.


Iş wagty: 20-2022-nji sentýabr