Welcome to the website of Shanghai KGG Robot Co., Ltd.
sahypa_banner

Habarlar

Çyzykly hereket robotlary galyndylary gaýtadan işlemegiň netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyryp biler

gaýtadan işleýän pudaklary

Galyndylary gaýtadan işleýän pudaklar netijeliligi we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin tehnologiýa has köp göz aýlaýarka, köpler ýüz tutýarlarhereketi dolandyrmakgeçirijiligini gowulandyrýan we gaýtadan işlemegiň hilini optimallaşdyrýan awtomatlaşdyryş ulgamlarynyň bir bölegi hökmünde.Öň hemme ýerde çylşyrymly ulanmak bilenawtomatlaşdyrylan ulgamlarMöhüm gowulaşmalar amala aşyrylmagyny dowam etdirýän iri senagat galyndylaryny gaýtadan işleýän zawodlarda, ýörite maksatly enjamlary öndürijiler ownuk azyk galyndylary, umumy galyndylary gaýtadan işlemek we mysal üçin senagat aşhanalarynda tapylan materiallary dikeltmek talaplary üçin meseläni çözmäge ýüz tutýarlar. , restoran toparlary, azyk önümleri zynjyrlary, supermarketler we logistika kompaniýalary.

Bu amaly ýerler, uly göwrümli kärdeşleri ýaly, galyndy materiallaryny az çykdajylar we iň ýokary netijelilik bilen gaýtadan işlemek zerurlygy bilen häsiýetlendirilýär.Iýmit önümleri, gaplaýyş materiallary we önümçilik materiallaryndan galyndy materiallary görnüşinde köp sanly galyndylary gaýtadan işlemegi we materiallary dikeltmegi daşarky potratçylara geçirmek bilen, olaryň çykdajylary ýöriteleşdirilen enjamlary ulanmak bilen içerki “dikligine birleşdirilen” galyndylary gaýtadan işlemekden has ýokary bolup biler. indi bu pudaklara has köp hyzmat edýär.

pudaklary

Karton we gaplaýyş materiallary ýaly galyndylary gysmak göwrümi peseldýär we zibil taşlamaga ýa-da materiallary gaýtadan işlemäge kömek edýär - şeýle hem hereketi dolandyrmak bilen has täsirli we öndürijilikli bolýar.Dişli hereketlendirijiler bilen dolandyrylýan bäsdeşlige ukyply elektrik hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylan materiallarda materiallary gysmak bilen, ähli ululykdaky maşynlar üçin ýokary öndürijilik we ýokary netijelilik bilen işlemek mümkin.Gidrawlik hereketlendirijileri ulanýan enjamlardan tapawutlylykda, has arassa işlemegiň goşmaça peýdasy bilen gaýtadan işlemek arassa we netijede has gözegçilikli bolýar.Bu wezipeleri ýerine ýetirýän maşynlar önümi gapjyklara ýa-da tigirli gaplara salyp bilýän ýa-da has uly amallar üçin ýeňillik ýa-da başga amallar üçin daşamak üçin dürli ölçegli enjamlary öz içine alýar.

KGG robotlaryýerleşýän köp sanly senagat we gözleg ugurlary boýunça müşderileri bilen ýakyndan işleýärhereketi dolandyrmakkomponentler we kiçi ulgamlar, enjamlar, synag enjamlary we beýleki talap edilýän ýokary takyklyk wezipeleri üçin möhüm mümkinçilikleri ýerine ýetirýär.Mehaniki we elektrik / elektron böleklerini öz içine alýan uly önüm diapazony bilenhereketi dolandyrmakwe global paýlaýyş hyzmatdaşlaryndan senagat awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi, KGG-iň ulgam integrasiýa tejribesi bu komponent böleklerini öz içerki dizaýny bilen birleşdirýär we hereket bilen dolandyrylýan doly ulgamlary üpjün etmek ukybyny döredýär.Şeýle ulgamlar ýeke weköp ok hereket dolandyryşlary, servo or ädim hereketlendirijileriwe goşmaça sürüjilik tehnologiýasy.Programma meýdançalary howa we goranmak, çap we gaplamak, lukmançylyk we laboratoriýa awtomatlaşdyryşy, gözleg we ösüş, awtoulag sporty we senagat awtomatizasiýasy bilen çäklenmeýär.Has giňişleýin maglumat üçin www.kggfa.com girip görüň


Iş wagty: Iýun-21-2022