Welcome to the website of Shanghai KGG Robot Co., Ltd.
sahypa_banner

Habarlar

ÖNÜMÇILIK SANATY ÜÇIN ÇYKYJY AKTUATORLAR

Çyzykly hereketlendirijilerDürli önümçilik goşundylarynyň köpüsinde robot we awtomatiki prosesleriň işlemegi üçin möhümdir.Bu hereketlendirijiler islendik göni çyzykly hereket üçin ulanylyp bilner, şol sanda: damperleri açmak we ýapmak, gapylary gulplamak we tormoz maşyn hereketi.

Öndürijileriň köpüsi pnewmatik we gidrawlik hereketlendirijileri elektrik ulgamlary bilen çalyşýarlar.Sebäbi elektrik hereketlendirijiler ýagyň syzmak töwekgelçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolmaýarlar, has kiçi we gidrawliki we pnewmatik hereketlendirijilerden has ýokary güýç dykyzlygyna eýe.Mundan başga-da, elektrik hereketlendirijileri ekologiýa taýdan has arassa, köp güýç sarp etmeýärler we az hyzmat etmegi talap edýärler.Bu artykmaçlyklaryň hemmesi elektrik üçin az çykdajy edýärçyzykly herekete getirijiler.

IneKGG, ygtybarly elektrik hereketlendirijilerimiz uzak we ygtybarly hereketi dolandyrmak üçin döredildi we döredildi.Hereket ulgamlarymyz önümçilik pudagynyň agyr şertlerine çydamly we ýokary tizlikde kompaniýanyňyza takyk we güýçli ýerleşiş üpjün eder.Komponentlerimizi bazardaky iň güýçli materiallardan gurýarys, bu bolsa elektrik toguna sebäp bolýarçyzykly herekete getirijilertozanly şertlere, gödek işlemäge, wagşy howa we aşa ýüklemäge çydap bilýär.

 图片 1

ELEKTRIK ÇYKYJY AKTUATORLAR ÖNÜMÇILIK EDIPLERI NOWDIP HYZMAT ED?? R?

Elektrikimizçyzykly herekete getirijilerDürli önümçilik goşundylary üçin ygtybarly, awtomatlaşdyrylan we dolandyrylýan göni çyzykly hereketi üpjün etmek üçin gurulýar.Hereketlendirijilerimizdäki her bir komponent, hereketlendirijilerden çyzykly gollanmalara çenli dowam eder.

KGGhereketlendirijileri köp önümçilik rollarynda tapyp bilersiňiz, şol sanda:

 • Awtomatlaşdyrylan gapylar
 • Elektron lenta çäreleri
 • Sowuk kelläniň ýerleşişi
 • Gurnama liniýasyny awtomatlaşdyrmak
 • Sanjym galyplary
 • Blower, möhürleýji we kebşirleýjiniň ýerleşişi
 • Robot gol hereketi
 • Berkidiji we gysýan maşynlar

 图片 2

Çyzykly elektrik aktorlaryny ulanmagyň artykmaçlyklary

Elektrikçyzykly herekete getirijilerpnewmatiki ulgamlardan köp artykmaçlygy bar.Mysal üçin, pnewmatiki herekete getirijiler ýag we hemişe tehniki hyzmat etmeli, ýöne elektrik hereketlendirijilerimiz ýaşyl energiýa bilen işledip biler we minimal tehniki hyzmaty talap edip biler.Bu, hereket dolandyryş ulgamlarymyzy daşky gurşaw üçin has gowulaşdyrýar we saklamagy aňsatlaşdyrýar.

Pnewmatiki we gidrawlik ulgamlardan elektron hereketlendirijilere geçmegiň ýene birnäçe artykmaçlygy:

 • Pes hyzmat
 • Içerki aýlanmaga garşy enjam
 • Çeýe motor görnüşleri
 • Forceokary güýç dykyzlygy
 • Möhürli kameranyň dizaýny
 • Greenaşyl energiýa bilen işlemek ukyby
 • Gaty gaýtalanýan
 • Çydamly komponentler hereketlendirijilerimiz üçin uzak ömri aňladýar
 • Programma we ulanmak aňsat

Önümçilik kompaniýaňyz üçin ygtybarly hereket dolandyryş ulgamy gerekmi?Biz bilen habarlaşyň we ara alyp maslahatlaşyp bileris!

图片 3


Iş wagty: Iýul-18-2022