Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
sahypa_banner

Habarlar

Floüzýän aýna programmalary üçin çyzykly motor moduly aktuatorynyň ýörelgesine giriş

1

Floatasiýa, aýna erginini eredilen metalyň üstünde ýüzüp, tekiz aýna öndürmegiň usulydyr.

Ulanylyşy reňkli ýa-da ýokdugyna baglylykda iki kategoriýa bölünýär.

Açyk ýüzýän aýna - binagärlik, mebel, bezeg, ulaglar, aýna plitalary, optiki gurallar üçin.

Reňkli ýüzýän aýna - binagärlik, ulaglar, mebel we bezeg üçin.

Floüzýän aýna giňden ulanylýar: ýüzýän kümüş aýna, awtoulag şemaly derejesi, ýüzýän aýna her dürli çuňňur gaýtadan işlemek derejesi, ýüzýän aýna skaner derejesi, ýüzýän aýna örtük derejesi, ýüzýän aýna aýna ýasamak derejesi.Şolaryň arasynda ultra-ak ýüzýän aýna, esasanam ýokary derejeli arhitektura, ýokary derejeli aýna gaýtadan işlemek we gün fotoelektrik perde diwary, şeýle hem ýokary derejeli aýna mebelleri, bezeg pudagynda giň ulanylyşy we giň geljegi bar. aýna, imitasiýa kristal önümleri, lampalar we çyralar aýna, takyk elektronika senagaty, ýörite binalar we ş.m.

2
3
4

Floüzýän aýna önümçiliginiň emele geliş prosesi goraýjy gazlar (N 2 we H 2) galaýy hammamda amala aşyrylýar.Eredilen aýna howuz ojagyndan yzygiderli akýar we has dykyz galaýy suwuklygyň üstünde ýüzýär we agyrlyk we ýerüsti dartgynlylygyň netijesinde aýna suwuklygy gala suwuklygynyň üstünde ýaýraýar, tekizlenýär we tekiz emele gelýär ýokarky we aşaky ýüz, gatylaşýar we sowadylandan soň geçiş rolik stoluna eltilýär.Rolik stolunyň rulonlary aýlanýar we aýnany gapdal hammamdan çykaryjy ojaklara çekýär we dykylan we kesilenden soň ýüzýän aýna önümi alynýar.

Çyzykly motormodulhereketlendirijiüçin elektrik energiýasyny mehaniki energiýa gönüden-göni öwürýän enjamdyrçyzykly hereket.Üç fazaly sargyçyzykly hereketlendirijiherekete getiriji tok bilen iýmitlenýär, "syýahat tolkunynyň magnit meýdany" emele gelýär we "syýahat tolkunynyň magnit meýdanyndaky" geçiriji magnit çyzyklaryny kesip tok döredýär we tok we magnit meýdany elektromagnit güýç öndürmek üçin täsir edýär.Galaýy hammamda bu elektromagnit güýç galaýy suwuklygy herekete getirýär we hereketlendirijiniň parametrlerini sazlamak bilen, gala suwuk akymynyň ugruny we tizligini aňsatlyk bilen dolandyryp bolýar.

5

Çyzykly motor modulyhereketlendirijiýylylygyň geçirilmegine sebäp bolup biler.Theçyzykly hereketlendiriji hereketlendirijigalaýy hammamyň başynda oturdylýar we aýna hereketiniň ugruna aşak akýan we ortasyna gaýdýan ýokary temperaturaly gala suwuklygyny grafit stall diwarynyň daşyna geçirmek üçin hereketlendiriji gollanma plastinkasy ulanylýar. duralga diwarynyň ujundaky galaýy hammam, soňra tersine akymyň dowamynda ýylylygy yzygiderli siňdirýän we ýene-de tarapa ugrukdyrylan tabagyň köküne ters tarapa akýar.çyzykly hereketlendirijikellesinde, şeýlelik bilen ýylylyk geçiriş funksiýasyna düşünýär.

Ulanylyşyçyzykly hereketlendirijiýalpyldawuk ýerdäki degişli hereketlendiriji, galaýy hammam tonnajasyna, inçeliş prosesine, aýna derejesine we dürli modelleri saýlamak üçin beýleki faktorlara görä denatasiýa burçuny gowulaşdyryp biler.çyzykly hereketlendirijiwe işleýiş parametrleri, tejribe şol bir şertlerde ulanylmagyny subut etdiçyzykly hereketlendirijihereketlendiriji ortaça denatasiýa burçuny 3-7 dereje ýokarlandyryp biler.

6

Çyzykly motor hereketlendirijiHereket ýörelgesi, ýalpyldawuk meýdanda gözegçilik edilýän gapdal galaýy akymyny öndürmek, aýnanyň üstündäki bu akym, "ýeňil ideg" effektini öndürmek üçin, deň däl mikro zonanyň üstüni ýok etmek we ýalpyldawuk meýdanyň temperaturasyny birmeňzeş etmekdir. öz ýalpyldawuk roly.

7

Rolyçyzykly hereketlendirijimodulhereketlendirijiesasan aşakdaky ýaly jemlenendir

1. inçe aýnanyň üstki hilini ýokarlandyrmak, galyňlyk tapawudyny gowulandyrmak.

2. Galyň aýna galyplarynyň agramyny durnuklaşdyryň.

3. Gyrasy çekýän maşynyň gyradan çykmazlygy üçin aýna kemerini durnuklaşdyryň.

4. Elektrik ýyladyş ýylylygyny geçirmek we temperaturany deňleşdirmek.

5. Gowy garyşmak üçin amatly gapdal temperatura tapawudyny azaldyň.

6. Çykyşda galaýy suwuklygyň aşmagynyň öňüni alyň.

8. Galaýy külüni aýyryň.

Has giňişleýin önüm maglumatlary üçin bize e-poçta iberiňamanda@KGG-robot.comýa-da bize jaň ediň: +86 152 2157 8410.


Iş wagty: 30-2022-nji sentýabr