Welcome to the website of Shanghai KGG Robot Co., Ltd.
sahypa_banner

Habarlar

Awtoulag çyzykly hereketlendiriji öndürijiler

1

Häzirki zaman ulaglarynda dürli awtoulaglar barçyzykly herekete getirijilerpenjireleri, şemallary we süýşýän gapylary açmaga we ýapmaga mümkinçilik berýär.Bu mehaniki element, hereketlendirijiniň kadaly işlemegi üçin zerur bolan hereketlendirijini dolandyrmagyň we beýleki möhüm bölekleriň hem möhüm bölegidir.Iň oňat netijeleri gazanmak üçin awtoulag özboluşly enjamlary öndürijiler (OEM) berk, ygtybarly we tehniki hyzmaty talap etmeýän önüm tapmaly.

At KGGýokary hilli önüm öndürmekde ýöriteleşýärisçyzykly herekete getirijilerawtoulag pudagy üçin.Specializedöriteleşdirilen inersenerler we tehnikler toparymyz awtoulaglarda, ýük awtoulaglarynda, RV-lerde we beýleki ýerüsti ulaglarda ulanyp boljak ýokary hilli hereketlendirijileri ösdürmäge ünsi jemleýär.Önümimiz ýa-da önümçilik mümkinçiliklerimiz hakda has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, şu gün bize ýüz tutuň we kömek etmäge şat bolarys.

AWTOMOTIW SANATYNDAKY ÇYKYJY AKTUATORLAR

Awtoulag önümçiligi, ýokary hünär derejesinde işlemek üçin bazardaky iň ygtybarly we iň güýçli gurallary talap edýän salgyt salýar.AtKGG, dürli programmalarda ulanyp boljak ýokary güýçli elektrik hereketlendirijileri öndürip, awtoulag pudagyna hyzmat edýäris.

Diňe elektrikimiz dälçyzykly herekete getirijilerbäsleşýän tehnologiýalardan has ygtybarly (pnewmatik we gidrawlik ulgamlar ýaly), olar has güýçli, has çydamly we beýleki hereketlendiriji stillerden has köp ýyl dowam edýär.

KGGElektrik hereketlendirijileri hem işlemek üçin minimal tehniki hyzmaty talap edýärler we amallaryny arassa energiýa öwürmek umydy bilen awtoulag kompaniýalary üçin energiýa tygşytlaýjy çözgütdir.

DÜŞÜN & & N

Forceokary güýç dykyzlygy we takyklygy içgysgynç we hormat goýýan hereketlendirijide möhümdir.Highokary güýçli elektrik hereketlendirijilerimiz, bäsdeş tehnologiýalara garanyňda birnäçe artykmaçlygy hödürläp, bulary we başgalary üpjün edýär.Biziň käbir peýdalarymyzçyzykly herekete getirijilerhas ýokary ulgam berkligi, takyk tizlige gözegçilik we pes energiýa sarp etmegi (has az iş bahasyny aňladýar) öz içine alýar.

ROBOTIK GÖRNÜŞ

Awtoulag kompaniýalarynyň sanynyň köpelmegi arassa, elektrik hereketlendirijilerine geçýärkä, robot kebşirleýji ýaraglar köplenç suwuklykdan we howa güýjünden elektromehanika öwrülýär.Köne tehnologiýalardan tapawutlylykda, robot kebşirleýiş hereketlendirijilerimiz has ýeňil, has ykjam, suwuň sowadylmagyny talap etmeýär, çykarylmagyny azaldýar we has güýçli kebşir öndürýär.

ASSEMBLY / TRIM PRESS

Gurnama we bezeg pressleri awtoulag pudagy üçin möhümdir.Bu uly we güýçli maşynlar dürli materiallar bilen işleýär we dogry işlemek üçin gaýtalanýan we takyk hereketlendirijileri talap edýär.KGG“Elektromehaniki hereketlendirijiler” kompaniýanyňyzyň zerur hereketlendiriji çözgüdi.Ulgamlarymyz hem tizlikde, hem pozisiýada gözegçilikde gaty takyk.Şeýle hem olar gaty gaýtalanýar we aňsatlyk bilen programmirläp we işledip bolýar.

HIGHokary hilli çyzykly aktýorlaryň peýdalary

Beýleki pudaklarda bolşy ýaly, iň oňat önümi saýlaýan awtoulag öndürijileri, adatça hil we öndürijilik taýdan has gowy netijeleri görerler.Biziňkiçyzykly herekete getirijilerýokary hilli materiallardan ýasalýar we öndürijiliginiň müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokarydygyny anyklamak üçin seresaplylyk bilen taýýarlanýar we synagdan geçirilýär.

Mundan başga-da, ygtybarly hereketlendiriji öndüriji bilen işlemegiň käbir artykmaçlyklary şulary öz içine alýar:

Bejeriş zerurlygy ýok

Locationerleşýän ýerleri we umumy dizaýny sebäpliçyzykly herekete getirijilergurlandan soň iň gowusy kyn bolup biler.Pes hilli hereketlendirijileri saýlaýan OEM we awtoulag özleşdiriş kompaniýalary, tehniki hyzmat etmegiň wagty gelende kynçylyklara duçar bolarlar.

Beýleki tarapdan, hil hereketlendirijileri içerde ýaglanýar we gurlandan soň hiç hili tehniki hyzmat talap etmeýär.AtKGG, öndürijiligi we uzak ömri gowulandyrýan goşmaça suwuk ýa-da çalgy ýagyny talap etmeýän hereketlendirijileri dizaýn edýäris.Şeýle hem, bu OEM-iň we soňky sarp edijiler üçin az çykdajylary aňladýar.

Gurmak aňsat

Customörite ýa-da adaty hereketlendirijileri gözleýän bolsaňyz, hil böleklerini tapýan OEM-ler gurmak we ýygnamak işlerinde has aňsat bolar.Ynamsyz hereketlendirijiler ululykda has uly bolýar we durmuşa geçirmek hemişe aňsat däl, esasanam ýörite awtoulag taslamalarynda.

Biziňkiçyzykly herekete getirijilerykjam, çydamly we gurmak aňsat bolmagy üçin döredildi, şonuň üçin OEM-lerde ulagyň öndürilýändigine garamazdan durmuşa geçirmek aňsat önüm bolar.

Çydamly we uzak dowamly

Islendik ýokary hilli awtoulag böleginiň iň möhüm aýratynlyklaryndan biri çydamlylyk we bu eseriň uzak wagtdan soň näderejede gowy ýerine ýetirilmegi.Çyzykly hereketlendirijilerpes hilli bölekler ýa-da könelişen dizaýnlar bilen ýasalan uzak wagtdan soň gowy işlemeýär, şonuň üçin önümiň bu görnüşi iň gowy netijeleri bermeýär.

Önümimiziň dizaýny, awtoulag pudagy üçin dürli hereketlendiriji modelleri döretdi, bularyň hemmesi gurlandan soň hem onlarça ýyllap gowy ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir.

Dürli dişli gatnaşygy

Her hereketlendirijiniň ideal dişli gatnaşygy maksady bilen kesgitlenýär.Çyzykly hereket ulgamlary hereketlendirijiniň, dişli gutynyň we beýleki möhüm komponentleriň bölegi hökmünde ulanylyp bilner, bu bolsa gowy işlemek üçin belli bir dişli gatnaşyklarynyň bolmalydygyny aňladýar.

Hil hereketlendirijileri has uly ulaglar üçin 40: 1-den ýokary we 5: 1-i goşmak bilen dürli ajaýyp gatnaşygy bilen gelýär.

ARAGATNAŞYKKGGWE AKTUATORLARymyz hakda has köp öwreniň

2


Iş wagty: Iýul-04-2022